متن عاشقانه

موهایت چه بلند

چه کوتاه

فرقی نمی کند !

گندمزار بعد از درو هم زیباست !
-----------------------


    تمام شعرهایم بوی تو را میدهند
    می گویند فراموشش کن
    اما نمیدانند
    تو در جانم ریشه کرده ای
    انگار باید جان دهم...!!!


-----------------------
بیــا
و حکم آزادی ام را امضاء کـن !
اصـــــلا بیـــا
و با اعـجاز دست هایت
ادعای پیامبــری کن
مــــن
ایمان می آورم ..
-----------------------
 دلم خیابانی می خواهدهزارطرفه به سوی خانه تو!
-----------------------
می تونم دنیارایک دستی فتح کنم
به شرطی که دست دیگرم راتوگرفته باشی...
-----------------------
وقتی تو اینجایی
لب سکوت میکند
انگار چشمها تا به حال
ندیده اند
فرشته ای به این زیبایی ...
-----------------------


    دلخوشی یعنی

    یه دفعه بیاد تو زندگیت و

    برای همیشه موندگار بشه...!!!


-----------------------
دیوانه ی تمامِ
اس ام اس های عاشقانه ای هستم
که اشتباهی ،
سر از تلفن من در می آورند
اصلا از کجا معلوم ، تو نباشی ؟!
-----------------------
تــمـام ِ رُژ هـای ِ دنـیـا را هـم بخـرمــ ...
باز هم ترجـیح میدهـم ،
لب هـایم را با خـون ِلـب هـای تو قـرمـز کـنم !
-----------------------
کــــنارم که هســــتی

خیابانـــــها ازمـــاهـــیت می افتند

رســــیدنی درکار من نیست

شانــه به شانه ی مـــــقصدم قــــدم میزنـــم...
-----------------------